پرسنل اداری

واحد نام مسئول تلفن مستقیم و فاکس داخلی ریاست دانشکده دکتر سید اسماعیل رضوی ۳۲۴۳۷۶۱۸ ۴۳۰ معاون آموزشی و پژوهشی دکتر جاوید قرخلو ۳۲۴۳۷۶۱۷ ۴۳۱ مسئول دفتر ریاست گزل پورقاز ۳۲۴۳۷۶۱۸ ۴۳۰ امور مالی علی اکبر تازیکه ۳۲۴۴۰۸۷۲ ۲۶۱ کارپردازی حجت اله نقوی ۳۲۴۲۶۸۱۳ ۲۶۱ دبیرخانه دانشکده ۲۶۴ دبیرخانه پردیس حسن رضایی- ام البنین خواجه […]

پرسنل اداری

اعضای هیات علمی

ردیف  نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی پست الکترونیک ۳۰ غلامعلی آساده مربی asadeh@gau.ac.ir ۱۷ علی افشاری استادیار afshari@gau.ac.ir ۳  محمد هادی پهلوانی  دانشیار hpahlavani@gau.ac.ir ۳۶ بنیامین ترابی استادیار ben_torabi@yahoo.com ۲۳ سارا خراسانی نژاد استادیار skhorasaninejad@yahoo.com ۳۴ مصطفی خوشحال سرمست استادیار Khoshhal.sarmast@gmail.com ۳۱ سید اسماعیل رضوی استادیار razavi@gau.ac.ir ۴  سیده ساناز رمضانپور  دانشیار ramezanpours@gau.ac.ir ۵ […]

اعضای هیات علمی