نشست مشترک معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با مدیران دانشکده تولید گیاهی

در ادامه نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه در اسفند ماه ۹۷ به دعوت دانشکده تولید گیاهی، جلسه با حضور معاون پژوهشی و فناوری مدیران پژوهشی، مدیر کارآفرینی و مدیر آزمایشگاه مرکزی در سالن توحید دانشکده برگزار گردید.
در ابتدا ریاست دانشکده، معاون دانشکده، مدیران چهار گروه آموزشی، نماینده شورای تجهیزات، نماینده کارآفرینی و نماینده ارتباط با صنعت و بیوانفرماتیک گزارشی از کارهای انجام شده در حوزه پژوهشی را ارائه نمودند، که اهم آن شامل کارهای پژوهشی در قالب طرح‌های پژوهشی، طرح‌های زود بازده، طرح‌های مشترک با خارج از دانشگاه، روند خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، مقالات و کتاب‌ها و برگزاری جشنواره و کنگره در سال ۹۷ بودند.
در پایان نشست، معاون پژوهشی و مدیران توضیحاتی در مورد روند کارهای سال ۹۷ و نحوه انجام کارهای پژوهشی سال ۹۷ ارائه نمودند، و مقرر گردید جهت تسریع در انجام کارها، هماهنگی بیشتری در امور مربوطه انجام پذیرد.