انتصابات در دانشکده تولید گیاهی

انتصابات در دانشکده تولید گیاهی

در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۳ جلسه معارفه خانم دکتر سیده ساناز
رمضانپور به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده تولید گیاهی انجام و از خدمات
ارزنده آقای دکتر مهدی علیزاده قدردانی گردید. همچنین آقای دکتر محمدحسن سرایلو
بعنوان سرپرست گروه گیاهپزشکی معرفی شدند. برای همکاران محترم آرزوی توفیق الهی را 
خواستاریم.

.