انتصاب در دانشکده تولید گیاهی


به پیشنهاد گروه و دانشکده و موافقت ریاست محترم دانشگاه اقای دکتر سعید نواب پور به مدت دو سال به سمت مدیر گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی منصوب گردید و از خدمات ارزنده و همکاری صمیمانه خانم دکتر سیده ساناز رمضانپور قدردانی شد. همچنین اقای دکتر سرایلو به سمت مدیر گروه گیاه پزشکی منصوب شد.پیش از نامبرده سرپرست گروه بوده است.با آرزوی توفیق الهی مدیران محترم.