مدیریت

رئیس دانشکده :
دکتر سید اسماعیل رضوی
razavi;@gau.ac.ir
معاون آموزشی و پژوهشی :
دکتر جاوید قرخلو
gherekhloo@gau.ac.ir