مدیریت

رئیس دانشکده:
دکتر سید اسماعیل رضوی
razavi;@gau.ac.ir

معاون آموزشی و پژوهشی:
دکتر جاوید قرخلو
gherekhloo@gau.ac.ir