اعضای هیات علمی

ردیف  نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی
پست الکترونیک
۱
غلامعلی آساده مربی asadeh@gau.ac.ir
۲
علی افشاری استادیار afshari@gau.ac.ir
۳
 محمد هادی پهلوانی  دانشیار hpahlavani@gau.ac.ir
۴
بنیامین ترابی استادیار ben_torabi@yahoo.com
۵
سارا خراسانی نژاد استادیار skhorasaninejad@yahoo.com
۶
مصطفی خوشحال سرمست
استادیار Khoshhal.sarmast@gmail.com
۷
سید اسماعیل رضوی استادیار razavi@gau.ac.ir
۸
 سیده ساناز رمضانپور  دانشیار ramezanpours@gau.ac.ir
۹
کامران رهنما دانشیار rahnama@gau.ac.ir
۱۰
حسین زارعی دانشیار Hosszarei@yahoo.co.uk
۱۱
 ابراهیم زینلی  دانشیار e.zeinali@gau.ac.ir
۱۲
 خلیل زینلی نژاد  استادیار zaynalinezhadad@gau.ac.ir
۱۳
محمد حسن سرایلو استادیار m.h.sariloo@gau.ac.ir
۱۴
حسن سلطانلو  دانشیار soltanlooh@gau.ac.ir
۱۵
 افشین سلطانی  استاد afshin.soltani@gau.ac.ir
۱۶
 آسیه سیاهمرگویی  استادیار Siahmarguee@gau.ac.ir
۱۷
اسماعیل سیفی دانشیار esmaeilseifi@yahoo.com
۱۸
مهدی شریفانی دانشیار Mmsharif2@gmail.com
۱۹
سید جواد صانعی مربی sa_nei@gau.ac.ir
۲۰
مهدی علیزاده دانشیار mahdializadeh@gau.ac.ir
۲۱
 فرشید قادری فر  دانشیار farshidghaderifar@yahoo.com
۲۲
عظیم قاسم نژاد دانشیار aghasemnajad@hotmai.com
۲۳
 محمد حسین قربانی استادیار m.ghorbani@gau.ac.ir
۲۴
 جاوید قرخلو  دانشیار gherekhloo@gau.ac.ir
۲۵
حسین کاظمی
 استادیار Hossein_k_p@ Yahoo.com
۲۶
بهنام کامکار دانشیار kamkar@gau.ac.ir
۲۷
 سرالله گالشی  استاد galeshi@gau.ac.ir
۲۸
کامبیز مشایخی دانشیار kambizm@yahoo.com
۲۹
سید جواد موسوی زاده
استادیار
sj.mousavizadeh@gmail.com
۳۰
سعید نصرالله نژاد دانشیار nasollahnejad@gau.ac.ir
۳۱
 علی اصغر نصرالله نژاد  دانشیار a_nasrolahnejad@gau.ac.ir
۳۲
 سعید نواب پور  دانشیار navabpour@gau.ac.ir
۳۳
فریال وارسته
استادیار f.varasteh@gau.ac.ir
۳۴
خدایار همتی دانشیار khodayarhemmati@yahoo.com
۳۵
احد یامچی  استادیار yamchi@gau.ac.ir
۳۶
محسن یزدانیان استادیار mohsenyazdanian@gau.ac.ir