اعضای هیات علمی

ردیف  نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی
پست الکترونیک
۱
غلامعلی آساده مربی asadeh@gau.ac.ir
۲
علی افشاری دانشیار afshari@gau.ac.ir
۳
 محمد هادی پهلوانی  دانشیار hpahlavani@gau.ac.ir
۴
بنیامین ترابی دانشیار ben_torabi@yahoo.com
۵
سارا خراسانی نژاد استادیار skhorasaninejad@yahoo.com
۶
مصطفی خوشحال سرمست
استادیار Khoshhal.sarmast@gmail.com
۷
وحید رحیمی نژاد استادیار vahidrn65@yahoo.com
۸
سید اسماعیل رضوی استادیار razavi@gau.ac.ir
۹
 سیده ساناز رمضانپور  دانشیار ramezanpours@gau.ac.ir
۱۰
کامران رهنما دانشیار rahnama@gau.ac.ir
۱۱
حسین زارعی دانشیار Hosszarei@yahoo.co.uk
۱۲
 ابراهیم زینلی  دانشیار e.zeinali@gau.ac.ir
۱۳
 خلیل زینلی نژاد  استادیار zaynalinezhadad@gau.ac.ir
۱۴
محمد حسن سرایلو دانشیار m.h.sariloo@gau.ac.ir
۱۵
حسن سلطانلو  دانشیار soltanlooh@gau.ac.ir
۱۶
 افشین سلطانی  استاد afshin.soltani@gau.ac.ir
۱۷
 آسیه سیاهمرگویی  استادیار Siahmarguee@gau.ac.ir
۱۸
اسماعیل سیفی دانشیار esmaeilseifi@yahoo.com
۱۹
مهدی شریفانی دانشیار Mmsharif2@gmail.com
۲۰
سید جواد صانعی مربی sa_nei@gau.ac.ir
۲۱
عبدالحسین طاهری دانشیار a.taheri@gau.ac.ir
۲۲
مهدی علیزاده دانشیار mahdializadeh@gau.ac.ir
۲۳
 فرشید قادری فر  دانشیار farshidghaderifar@yahoo.com
۲۴
عظیم قاسم نژاد دانشیار aghasemnajad@hotmai.com
۲۵
 محمد حسین قربانی استادیار m.ghorbani@gau.ac.ir
۲۶
 جاوید قرخلو  دانشیار gherekhloo@gau.ac.ir
۲۷
حسین کاظمی
 دانشیار Hossein_k_p@ Yahoo.com
۲۸
بهنام کامکار استاد kamkar@gau.ac.ir
۲۹
 سرالله گالشی  استاد galeshi@gau.ac.ir
۳۰
کامبیز مشایخی دانشیار kambizm@yahoo.com
۳۱
سید جواد موسوی زاده
استادیار
sj.mousavizadeh@gmail.com
۳۲
احمد ندیمی
استادیار
nadimi@gau.ac.ir
۳۳
سعید نصرالله نژاد دانشیار nasollahnejad@gau.ac.ir
۳۴
 علی اصغر نصرالله نژاد  استادیار a_nasrolahnejad@gau.ac.ir
۳۵
 سعید نواب پور  دانشیار navabpour@gau.ac.ir
۳۶
فریال وارسته
استادیار f.varasteh@gau.ac.ir
۳۷
خدایار همتی دانشیار khodayarhemmati@yahoo.com
۳۸
احد یامچی  استادیار yamchi@gau.ac.ir
۳۹
محسن یزدانیان استادیار mohsenyazdanian@gau.ac.ir