آزمایشگاه‌ها

• نام آزمایشگاه‌ها
فیزیولوژی گیاهان باغی
استخراج و تجزیه گیاهان باغی
ریزازدیادی و کشت بافت گیاهان باغی
بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهان باغی
اتاق رشد گیاهان باغی
هرباریوم گیاهان باغی

• شرح خدمات آزمایشگاه
سرویس‌دهی به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه کارهای پروژه، پایان نامه و کارهای تحقیقاتی، سرویس‌دهی به اعضای هیات علمی در زمینه کارهای تحقیقاتی، کمک کردن به دانشجویان و اعضای هیات علمی در انجام کارهای آزمایشگاهی، کمک به برگزاری کلاس‌های عملی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

مسئول آزمایشگاه

مدرک تحصیلی

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

ایمیل

صادق آتشی

کارشناسی ارشد

۴۸۲

۰۹۳۷۱۶۹۰۱۷۵

sadegh.a.3@gmail.com