آزمایشگاه‌ها

این گروه دارای ۱۰ آزمایشگاه فعال و مجهز «سیتوژنتیک»، «اتاق نگهداری نمونه‌ها»، «کشت بافت»، «فیتوترون»، «PCR»، «فنوتایپینگ»، «اصلاح نباتات»، «مهندسی ژنتیک» و «الکتروفورز و پروتئومیکس»، و «اصلاح نباتات» است که علاوه بر دانشجویان گروه، به سایر گروه‌های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و همچنین دانشجویان متقاضی از دانشگاه‌های دیگر خدمت رسانی می‌کند.
در این آزمایشگاه‌ها دستگاه‌هایی از قبیل ژل اسکن، RT-QPCR، الکتروفورز عمودی، انواع ماشین‌های PCR، انکوباتورها، ژرمیناتور، یخچال منفی ۸۰ و … وجود دارد که می‌توان تمامی مراحل پروژه‌ای اصلاح به روش کمّی، ژنومیکس، ژنومیکس کارکردی و پروتئومیکس را در این گروه و با استفاده از این تجهیزات انجام رساند.