رشته‌ها و گرایش‌ها

این گروه دارای یک رشته در مقطع کارشناسی با عنوان «اصلاح نباتات»، دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «اصلاح نباتات» و «بیوتکنولوژی کشاورزی » و یک رشته در مقطع دکتری با عنوان «کشاورزی هسته‌ای-اصلاح نباتات» می‌باشد.
مقطع دکتری اصلاح نباتات با دو گرایش «ژنتیک بیومتری» و «ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک» نیز در این گروه در مراحل پایانی راه‌اندازی است.
در این گروه دروس مختلفی از جمله ژنتیک، آمار و احتمالات، طرح آزمایشات کشاورزی، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی، ژنتیک مولکولی، بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، مهندسی ژنتیک، ژنتیک تکمیلی، اصلاح نباتات تکمیلی، روش‌های آماری چند متغیره، روش‌های پیشرفته آماری، ژنومیکس کارکردی و ژنتیک کمی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌شود.

نام رشته مقطع سال شروع برگزاری
اصلاح نباتات کارشناسی ۱۳۸۴
اصلاح نباتات کارشناسی ارشد ۱۳۸۵
بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد ۱۳۸۶
کشاورزی هسته‌ای- اصلاح نباتات دکتری ۱۳۹۰