اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک
محمد هادی پهلوانی دانشیار hpahlavani@gau.ac.ir
سیده ساناز رمضانپور دانشیار ramezanpours@gau.ac.ir
سعید نواب پور دانشیار navabpour@gau.ac.ir
حسن سلطانلو دانشیار soltanlooh@gau.ac.ir
علی اصغر نصرالله نژاد دانشیار a_nasrolahnejad@gau.ac.ir
احد یامچی استادیار yamchi@gau.ac.ir
خلیل زینلی نژاد استادیار zaynalinezhadad@gau.ac.ir