رشته‌ها و گرایش‌ها

ردیف نام دوره مقطع سال پذیرش دانشجو
۱ زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی ۱۳۶۸
۲ زراعت کارشناسی ارشد ۱۳۷۵
۳ کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۴ شناسایی و مبارزه با علف¬های هرز کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
۵ علوم و تکنولوژی بذر کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
۶ زراعت دکتری ۱۳۸۳
۷ فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری ۱۳۹۱
۸ اکولوژی گیاهان زراعی دکتری ۱۳۹۱
۹ علوم و تکنولوژی بذر دکتری ۱۳۹۱