آزمایشگاه‌ها

این گروه دارای ۶ آزمایشگاه می‌باشد که عبارتند از:
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی
آزمایشگاه تحقیقات زراعی
آزمایشگاه تحقیقات بذر
آزمایشگاه گیاهان هرز
آزمایشگاه مدل‌سازی سیستم‌های تولید گیاهی
آزمایشگاه رهیافت‌های سیستماتیک و ژئوماتیک (GIS)

کارشناسان گروه:
مهندس محمد طاهری
Email:javidtaheri1350@gau.ac.ir

مهندس محمدعلی محبوبی‌فر
Email:alimahbubi016@gmail.com