اعضای هیأت علمی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پایه تخصص پست الکترونیک
۱ دکتر سرالله گالشی استاد ۳۳ فیزیولوژی گیاهان زراعی galeshi@gau.ac.ir
۲ دکتر افشین سلطانی استاد ۲۷ فیزیولوژی گیاهان زراعی afshin.soltani@gau.ac.ir
۳ دکتر بهنام کامکار دانشیار ۱۶ اکولوژی گیاهان زراعی kamkar@gau.ac.ir
۴ دکتر ابراهیم زینلی دانشیار ۲۸ تغذیه گیاهان زراعی e.zeinali@gau.ac.ir
۵ دکتر فرشید قادری‌فر دانشیار ۱۲ علوم و تکنولوژی بذر farshidghaderifar@yahoo.com
۶ دکتر جاوید قرخلو دانشیار ۶ شناسایی و مبارزه علف‌های هرز gherekhloo@gau.ac.ir
۷ دکتر حسین کاظمی استادیار ۳ اگرواکولوژی Hossein_k_p@yahoo.com
۸ دکتر آسیه سیاهمرگویی استادیار ۴ شناسایی و مبارزه علف‌های هرز Siahmarguee@gau.ac.ir
۹ دکتر بنیامین ترابی استادیار ۱۲ زراعت ben_torabi@yahoo.com
۱۰ دکتر محمدحسین قربانی استادیار ۲۵ اگرونومی m.ghorbani@gau.ac.ir