اعضای هیأت علمی

نام خانوادگی نام رتبه علمی پست الکترونیک
ترابی بنیامین استادیار ben_torabi@yahoo.com
زینلی ابراهیم دانشیار e.zeinali@gau.ac.ir
سلطانی افشین استادیار afshin.soltani@gau.ac.ir
سیاهمرگویی آسیه استادیار Siahmarguee@gau.ac.ir
قادری فر فرشید دانشیار farshidghaderifar@yahoo.com
قربانی محمدحسین استادیار m.ghorbani@gau.ac.ir
قرخلو جاوید دانشیار gherekhloo@gau.ac.ir
کاظمی حسین استادیار Hossein_k_p@yahoo.com
کامکار بهنام دانشیار kamkar@gau.ac.ir
گالشی سرالله استادیار galeshi@gau.ac.ir