آزمایشگاه تحقیقات زراعی

تجهیزات موجود:
۱- آب مقطرگیری
۲- یخچال (Bosch)
۳- ترازو ۰۱/۰ و ۰۰۱/۰(Pioneer)
۴- کجلدال (Gerhardt)
۵- فریزر ۲۵- درجه سانتی گراد (Bosch)
۶- pH متر(Sartorius)
۷- عصاره‌گیر خاک
۸- بینی کولار
۹- میکروسکوپ
۱۰- انکوباتور
۱۱- EC متر