آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

تجهیزات موجود:
۱- انکوباتور شیکر دار(Jal Tajhiz)
۲- انکوباتور (Memmert)
۳- دستگاه سطح برگ سنج (Delta-T Devices)
۴- فلیم فتومتر (Jenway)
۵- آون (Memmert)
۶- دستگاه آب مقطر گیری (تصفیه)
۷- ترازوی۰.۰۱ و ۰.۰۰۱ (Pioneer)
۸- اسپد (کلروفیل متر)(Opti sciences)
۹- کوره الکتریکی (Exciton)
۱۰- فلورسانس متر (Opti sciences)