آزمایشگاه تحقیقات گیاهان هرز

تجهیزات موجود:

۱- انکوباتور (Memmert)
۲- یخچال (Pars)
۳- آون (Precision)
۴- سطح برگ سنج (Delta-T Devices)
۵- ژرمیناتور (Axyos)
۶- عصاره گیر آب و خاک