آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان باغی

کد دستگاه نام دستگاه شرکت سازنده تعرفه (تومان)
۳ اسپکتروفتومتر unico ۱۰۰۰
۳ سانتریفوژ Hermal آلمان ۵۰۰
۳ کلروفیل متر ژاپن ۱۰۰۰
۳ رفرکتومتر دیجیتال ABBE بلژیک ۵۰۰
۳ رفرکتومتر دستی بلژیک ۲۰۰
۳ بورت دیجیتال BRAND آلمان ۵۰۰
۳ انکوباتور یخچال دار راد طب نوین ۱۰۰۰
۳ اتوکلاو zame ۱۰۰۰
۳ سفتی سنج ایتالیا ۵۰۰
۳ آون Binder ۵۰۰
۳ آسیاب سایز بزرگ IKA آلمان ۱۰۰۰
۳ آسیاب سایز متوسط IKA آلمان ۱۰۰۰
۳ آسیاب سایز کوچک IKA آلمان ۱۰۰۰
۳ آب مقطرگیر Ftwo-501 کره ۲۰۰
۳ pHمتر AD100 ۳۰۰
۳ دسیکاتور شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ پوار اتوماتیک شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ میکروسکوپ نوری Nikon ژاپن ۵۰
۳ ورتکس شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ ترازو ۰۰۰۱/۰ ایتالیا ۱۰۰
۳ یخجال ISUN ۲۰۰
۳ فریزر ISUN ۵۰۰
۳ مخلوط کن ایران ۱۰۰
۳ پیپیت شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ پوار مکانیکی شات دوران آلمان ۱۰۰