آزمایشگاه استخراج و تجزیه مواد گیاهان باغی

کد دستگاه نام دستگاه شرکت سازنده تعرفه (تومان)
۳ کلونجر شات دوران آلمان ۵۰۰۰
۳ سوکسله شات دوران آلمان ۷۰۰۰
۳ روتاری اواپراتور IKA آلمان ۸۰۰۰
۳ فلم فتومتری PFP7 انگلستان ۱۰۰۰
۳ سانتریفوژ Hermal آلمان ۵۰۰
۳ حمام التروسونیک Parsonic ۵۰۰
۳ بن ماری (حمام آب گرم) Behdad ۵۰۰
۳ pHمتر AD100 ۲۰۰
۳ رازو ۰۰۱/۰ ایتالیا ۵۰۰
۳ انکوباتور راد طب نوین ۲۰۰
۳ هود میکروبی به آزما گستر ۱۰۰۰
۳ بورت اتوماتیک شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ شوف بالن شات دوران آلمان ۵۰۰
۳ هیتر مغناطیسی IKA آلمان ۲۰۰
۳ هیتر معمولی HPMT 700 ۵۰۰
۳ بورت معمولی شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ آون Binder ۱۰۰
۳ پیپت شات دوران آلمان ۱۰۰۰
۳ پوار مکانیکی شات دوران آلمان ۵۰۰
۳ هیتر شش خانه ای ایران ۱۰۰
۳ بینوکولار Nikon ژاپن ۱۰۰
۳ قیف بوخنر ایران ۱۰۰