آزمایشگاه کشت بافت گیاهان باغی

کد دستگاه نام دستگاه شرکت سازنده تعرفه (تومان)
۳ میکروتوم آلمان ۱۰۰۰
۳ آکسی فیتون ایران ۵۰۰
۳ اتوکلاو آلمان ۱۰۰۰
۳ آون Binder ۵۰۰
۳ مایکروویو ایران ۵۰۰
۳ شیکر معمولی ایران ۵۰۰
۳ PH متر AD100 ۱۰۰۰
۳ ورتکس شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ اتاقک رشد آلمان ۱۰۰۰
۳ هود لامینار به آزما گستر ۲۰۰
۳ میکروسکوپ اینورت دوربین دار Labomed ۵۰۰
۳ بینوکولار دوربین دار Nikon ژاپن ۵۰۰
۳ شیکر دیجیتال Behdad ۵۰۰
۳ یخچال Sanyo ۱۰۰
۳ پیپت شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ پوار شات دوران آلمان ۵۰۰
۳ ترازو شات دوران آلمان ۵۰۰
۳ میکروسکوپ نوری Nikon ژاپن ۱۰۰
۳ بینوکولار Nikon ژاپن ۱۰۰