آزمایشگاه اتاق رشد گیاهان باغی

کد دستگاه نام دستگاه شرکت سازنده تعرفه (تومان)
۳ اتاقک رشد آلمان ۱۰۰۰
۳ میکروتوم آلمان ۱۰۰۰
۳ میکروسکوپ نوری Nikon ژاپن ۱۰۰
۳ بینوکولار Nikon ژاپن ۱۰۰
۳ هیتر مغناطیسی IKA آلمان ۱۰۰
۳ پیپیت شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ پوار مکانیکی شات دوران آلمان ۱۰۰
۳ شیکر ایران ۱۰۰