آزمایشگاه هرباریوم گیاهان باغی

کد دستگاه نام دستگاه شرکت سازنده تعرفه (تومان)
۳ میکروسکوپ نوری Nikon ژاپن ۱۰۰
۳ بینوکولار Nikon ژاپن ۱۰۰