اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک
محمد حسن سرایلو استادیار m.h.sariloo@gau.ac.ir

کامران رهنما دانشیار rahnama@gau.ac.ir

سعید نصرالله نژاد دانشیار nasollahnejad@gau.ac.ir

علی افشاری استادیار afshari@gau.ac.ir

محسن یزدانیان استادیار mohsenyazdanian@gau.ac.ir

احمد ندیمی استادیار
عبدالحسین طاهری دانشیار sm.taheri@gau.ac.ir

غلامعلی آساده مربی asadeh@gau.ac.ir

سید اسماعیل رضوی استادیار razavi@gau.ac.ir

سید جواد صانعی مربی sa_nei@gau.ac.ir

میثم تقی نسب درزی مربی taghinasab@gau.ac.ir