رشته‌ها و گرایش‌ها

نام رشته مقطع سال برگزاری
مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی کارشناسی ۱۳۷۳
بیماری‌شناسی گیاهی کارشناسی ارشد ۱۳۸۲
حشره‌شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد ۱۳۸۶
بیماری‌شناسی گیاهی (گرایش قارچ‌شناسی) دکتری ۱۳۹۱
ویروس‌شناسی گیاهی دکتری