بازدید از کانون‌های خشکیدگی درختان ممرز در شرق استان گلستان

بازدید از کانون‌های خشکیدگی درختان ممرز در شرق استان گلستان توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان گروه گیاهپزشکی به همراه کارشناسان منابع طبیعی استان در تاریخ ۹۷/۷/۵ به‌عمل آمد و جمع‌بندی نظرات گروه گیاه‌پزشکی ارایه شده در جلسه گروه مورخ ۹۷/۷/۹ به استحضار مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و ریاست محترم دانشگاه رسانده شد. دومین نشست در دانشکده تولید گیاهی با حضور کارشناسان اداره منابع طبیعی استان در روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ در سالن توحید دانشکده تولید گیاهی برگزار خواهد شد.