درباره دانشکده

دانشکده تولید گیاهی

دانشکده تولید گیاهی

این دانشکده با نام اولیه دانشکده علوم زراعی در سال ۱۳۷۳شروع به فعالیت نمود. از آن سال به بعد ، ضمن گسترش کمی و کیفی و با توجه به رسالت و جایگاه دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی در سال ۱۳۸۹ دانشکده تولید گیاهی با چهار گروه آموزشی شامل : گروه های زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، گیاهپزشکی و علوم باغبانی تفکیک گردید.

دانشکده تولید گیاهی در مجموع ۳۶ نفر عضو هیات علمی تمام وقت با ترکیب ( ۲ نفر استاد ، ۹ نفر دانشیار ، ۲۱ استادیار و ۵ نفر مربی ) دارد.

در حال حاضر ریاست دانشکده بر عهده آقای دکتر سید اسماعیل رضوی می‌باشد.

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

در سنوات گذشته معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی مجزا بوده ولی پس از تفکیک دانشکده در سال ۱۳۸۹، حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی نیز با هم تلفیق گردید که هم اکنون مدیریت آن به عهده دکتر جاوید قرخلو می‌باشد.

در حال حاضر تعداد ۳۸۵ دانشجوی کارشناسی، ۲۰۸دانشجوی کارشناسی ارشد و ۴۸ دانشجوی دکتری در ۱۴ رشته مختلف مشغول به تحصیل می‌باشند.