تماس با دانشکده

آدرس :

گرگان – میدان بسیج – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی – دانشکده تولید گیاهی

 

کد پستی : ۴۳۴۶۴-۴۹۱۸۹
تلفن : ۴۴۴۰۸۷۰-۰۱۷۱
فاکس : ۴۴۲۰۹۸۱-۰۱۷۱