مزارع آموزشی و پژوهشی

مزارع آموزشی و پژوهشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دارای دو مزرعه آموزشی- پژوهشی می‏باشد. مزرعه شماره ۱، در کیلومتر ۸ جاده قدیم گرگان– کردکوی واقع شده است. این مزرعه با عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۴۹ دقیقه شمالی، طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۱۹ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۲ متر از سطح دریا حدود ۱۰ […]

مزارع آموزشی و پژوهشی

گلخانه

  MicrosoftInternetExplorer4 سطح زیر گلخانه در دانشکده های کشاورزی دانشگاه گرگان در حال حاضر ۴ واحد گلخانه تونلی به همراه یک گلخانه نیمه استوانه ای طرح فائو در دانشکده تولید گیاهی وجود دارد. همچنین عملیات ساخت یک گلخانه دوطرفه با پوشش پلی کربنات نیمه اتوماتیک به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر به اتمام رسیده و تجهیز […]

گلخانه

آزمایشگاه گروه گیاهپزشکی

دستگاه ها، وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های گروه گیاه پزشکی  .۱آزمایشگاه کشت  .۲آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی ۳. آزمایشگاه ویروس و پروکاریوت ۱ دستگاه PCR ۹ سانتریفیژ ۲ حمام آبی ۱۰ باینوکولر ۳ شیکر ۱۱ اتوکلاو ۴ میکروسکوپ ۱۲ ورتکس ۵ انکوباتور ۱۳ میکروسکوپ دوربین دار ۶ الایزاریدر ۱۴ ژل اسکن ۷ دوربین میکروسکوپ […]

آزمایشگاه گروه گیاهپزشکی

آزمایشگاه گروه علوم باغبانی

۱- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان باغی ۲- آزمایشگاه استخراج و تجزیه مواد گیاهان باغی ۳- آزمایشگاه ریزازدیادی و کشت بافت گیاهان باغی ۴- آزمایشگاه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهان باغی ۵- آزمایشگاه اتاق رشد گیاهان باغی ۶- آزمایشگاه هرباریوم گیاهان باغی

آزمایشگاه گروه علوم باغبانی

آزمایشگاه گروه زراعت

۱- آزمایشگاه تحقیقات زراعی ۲- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳- آزمایشگاه تحقیقات گیاهان هرز ۴- آزمایشگاه تحقیقات بذر

آزمایشگاه گروه زراعت