پرسنل اداری

واحد نام مسئول تلفن مستقیم و فاکس داخلی ریاست دانشکده دکتر سید اسماعیل رضوی ۳۲۴۳۷۶۱۸ ۴۳۰ معاون آموزشی و پژوهشی دکتر مصطفی خوشحال سرمست ۳۲۴۳۷۶۱۷ ۴۳۱ مسئول دفتر ریاست گزل پورقاز ۳۲۴۳۷۶۱۸ ۴۳۰ امور مالی علی اکبر تازیکه ۳۲۴۴۰۸۷۲ ۲۶۱ کارپردازی حجت اله نقوی ۳۲۴۲۶۸۱۳ ۲۶۱ دبیرخانه دانشکده ۲۶۴ دبیرخانه پردیس حسن رضایی- ام البنین […]

پرسنل اداری

اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک ۱ غلامعلی آساده مربی asadeh@gau.ac.ir ۲ علی افشاری دانشیار afshari@gau.ac.ir ۳ محمد هادیپهلوانی دانشیار hpahlavani@gau.ac.ir ۴ بنیامین ترابی دانشیار ben_torabi@yahoo.com ۵ سارا خراسانی نژاد استادیار skhorasaninejad@yahoo.com ۶ مصطفی خوشحال سرمست استادیار Khoshhal.sarmast@gmail.com ۷ وحید رحیمی نژاد استادیار vahidrn65@yahoo.com ۸ سید اسماعیل رضوی استادیار razavi@gau.ac.ir ۹ سیده […]

اعضای هیات علمی