بیوانفورماتیک در محیط R


عنوان کتاب: بیوانفورماتیک در محیط R
مولف: دکتر سیداسماعیل رضوی، ماهرخ شربت خواری، وحید عرفانی مقدم، سیدجواد صانعی
ایمیل مولف: sa_nei@yahoo.com؛ razavi@gau.ac.ir
ناشر: انتشارات پیک ریحان گرگان
سال چاپ: ۱۳۹۷