آناتومی گیاهی گیاهان سالم و بیمار

عنوان کتاب: آناتومی گیاهی گیاهان سالم و بیمار
مولف: دکتر سیدجواد صانعی، سید حسن زالی، عباس بیابانی، نوروز علی حسن عباسی، دکتر خدایار همتی، و دکتر سیداسماعیل رضوی
ایمیل مولف: sa_nei@yahoo.com؛ razavi@gau.ac.ir
ناشر: انتشارات پیک ریحان گرگان
سال چاپ: ۱۳۸۸