پژمردگی های ورتیسیلیومی

عنوان کتاب: پژمردگی های ورتیسیلیومی
مولف: دکتر سیدجواد صانعی، دکتر سیداسماعیل رضوی، دکتر سیدمحمود اخوت، و دکتر محمدهادی پهلوانی
ایمیل مولف: sa_nei@yahoo.com؛ razavi@gau.ac.ir؛ hpahlavani@gau.ac.ir
ناشر: انتشارات پیک ریحان گرگان
سال چاپ: ۱۳۸۹