دستور کار آزمایشگاه قارچ شناسی

عنوان کتاب: دستور کار آزمایشگاه قارچ شناسی
مولف: دکتر سیدجواد صانعی، دکتر سیداسماعیل رضوی
ایمیل مولف: sa_nei@yahoo.com؛ razavi@gau.ac.ir
ناشر: انتشارات پیک ریحان گرگان
سال چاپ: ۱۳۸۷