حفظ و نگهداری قارچ ها

عنوان کتاب: حفظ و نگهداری قارچ ها
مولف: دکتر سیدجواد صانعی، محمود اخوت، محمد جوان نیکخواه و دکتر سیداسماعیل رضوی
ایمیل مولف: sa_nei@yahoo.com؛ razavi@gau.ac.ir
ناشر: انتشارات پیک ریحان گرگان
سال چاپ: ۱۳۸۳