کتاب‌ها

عنوان کتاب مولف/مترجم
اصلاح گیاهان زراعی افشین سلطانی و همکاران
اصول و عملیات کشاورزی در مناطق خشک افشین سلطانی، عوض کوچکی
اکوفیزیولوژی گیاهی افشین سلطانی و همکاران
اصول بوم‌شناسی کشاورزی بهنام کامکار و همکاران
بذرها: فیزیولوژی نمو و جوانه‌زنی سراله گالشی و همکاران
تجدید نظر در کاربرد روش‌های آماری در تحقیقات کشاورزی افشین سلطانی
تنش و مدیریت آن در گیاهان سراله گالشی و همکاران
تنوع زیستی کشاورزی بهنام کامکار و همکاران
تهاجم گیاهی و علف‌های هرز مهاجم ایران جاوید قرخلو و همکاران
تولید بذر در محصولات کشاورزی فرشید قادری فر و همکاران
تولید گیاهان علوفه‌ای حسین کاظمی و همکاران
رابطه آب خاک و گیاه افشین سلطانی و ابوالفضل فرجی
راتون (مبحثی نو در زراعت برنج) حسین کاظمی و همکاران
ژنومیکس علف‌های هرز و گیاهان مهاجم جاوید قرخلو و همکاران
طرح و تجزیه آزمایش‌های کشاورزی افشین سلطانی و بنیامین ترابی
علوم و تکنولوژی بذر بهنام کامکار و همکاران
علوم و فناوری کشاورزی ارگانیک حسین کاظمی و بهنام کامکار
فرهنگ واژگان کشاورزی پایدار بهنام کامکار و همکاران
فیزیولوژی علف‌های هرز بهنام کامکار و همکاران
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی بهنام کامکار و همکاران
فیزیولوژی گیاهی ۱ بهنام کامکار و همکاران
فیزیولوژی گیاهی ۲ بهنام کامکار و همکاران
کاربرد مواد معدنی در تغذیه گیاهان زراعی بهنام کامکار و همکاران
کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه آماری افشین سلطانی
کشاورزی، کود و محیط زیست بهنام کامکار و همکاران
کلزا: فیزیولوژی، زراعت، به نژادی، تکنولوژی زیستی افشین سلطانی و همکاران
کنترل و گواهی بذر فرشید قادری فر و افشین سلطانی
مبانی زراعت در مناطق گرمسیری بهنام کامکار و همکاران
مبانی کشاورزی پایدار بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی
مدلسازی ریاضی در گیاهان زراعی افشن سلطانی
مروری بر رقابت علف‌های هرز و گیاهان زراعی بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی
مقدمه‌ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی عبدالمجید رضایی و افشین سلطانی
نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام‌های کشاورزی بهنام کامکار و همکاران
واکنش‌های گیاهان زراعی به محیط رشد بهنام کامکار و همکاران