مصاحبه داوطلبان دوره‌ دکتری دانشکده تولید گیاهی

ضمن خوشامدگویی به داوطلبان گرامی که رشته‌های تحصیلی دانشکده تولید گیاهی را انتخاب نموده‌اند زمان و مکان برگزاری مصاحبه به شرح زیر اعلام می‌گردد.

رشته تحصیلی گرایش زمان برگزاری مکان مصاحبه
حشره‌شناسی کشاورزی ۲۰ خرداد ماه طبقه اول
گروه گیاهپزشکی
اگرواکولوژی ۲۵ خرداد ماه طبقه سوم
گروه زراعت
علوم و مهندسی باغبانی فیزیولوژی و پس از برداشت
اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
۵ تیر ماه طبقه همکف
گروه باغبانی
بیماری‌شناسی گیاهی ۹ تیر ماه طبقه اول
گروه گیاهپزشکی
ژنیتک و به‌نژادی گیاهی ۱۹ تیر ماه طبقه دوم
گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی
اکولوژی گیاهان زراعی
۱۹ تیر ماه طبقه سوم
گروه زراعت

.
آموزش دانشکده تولید گیاهی