نشست مشترک معاونت اداری، مالی و توسعه دانشگاه با مدیران دانشکده تولید گیاهی

در ادامه نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه در اسفند ماه ۹۷ به دعوت دانشکده تولید گیاهی جلسه با حضور معاون اداری، مالی و توسعه دانشگاه در سالن توحید دانشکده برگزار گردید.
در ابتدا از واحدهای مختلف دانشکده بازدید به¬عمل آمد. سپس در جلسه ریاست دانشکده، معاون دانشکده، مدیران چهار گروه آموزشی، مسئولین واحدهای اداری و مالی گزارشی از کارهای انجام شده را ارائه نمودند. در ادامه نشست معاون اداری، مالی و توسعه دانشگاه و مدیران دانشگاه توضیحاتی در روند کارهای سال ۹۷ و نحوه انجام کارها در سال ۹۸ ارائه نمودند و مقرر گردید جهت تسریع در انجام کارها هماهنگی بیشتر در امور مربوطه صورت پذیرد.