کسب رتبه‌های برتر در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری توسط دانشجویان دانشکده تولید گیاهی


نام و نام خانوادگی رتبه مقطع رشته سال ورود دانشگاه مورد پذیرش
آرزو عبیدی ۱ دکتری زراعت ۱۳۹۸ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرید اسحقی گرجی ۱ کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ۱۳۹۸ دانشگاه تهران
فاطمه احمدی نصرآبادی ۱ کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی ۱۳۹۸ دانشگاه تهران
فاطمه قلی‌پور فرامرزی ۵ کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی ۱۳۹۸ دانشگاه تهران
فرناز فرازی ۴ کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی ۱۳۹۸ دانشگاه فردوسی مشهد
فریبا زارع ۸ کارشناسی ارشد علف‌های هرز ۱۳۹۴ دانشگاه فردوسی مشهد
نجیب‌اله مازندرانی ۱ کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ۱۳۹۴ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید حسین‌پور بورخیلی ۱ دکتری زراعت ۱۳۹۴ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد طاهری ۳ کارشناسی ارشد علف‌های هرز ۱۳۹۴ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان