برگزاری دو کارگاه توسط گروه اصلاح و بیوتکنولوژی

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه تجزیه ارتباطی در گیاهان در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ آذر ماه از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح توسط دکتر خلیل زینلی نژاد برگزار شد. همچنین در همین روز کارگاه طراحی پرایمر توسط مهندس امین چله مال دزفول نژاد از ساعت ۱۳ الی ۱۵ ارائه گردید.