پیشنهاد راه اندازی بخش خدمات ترویجی

در ادامه جلسه مورخ ۹۹/۳/۲۵، رئیس دانشکده تولید گیاهی موضوع راه اندازی بخش خدمات ترویجی در سایت دانشکده تولید گیاهی و گروههای آموزشی این دانشکده ، به منظور قرار دادن اطلاعات علمی به روز شده در اختیار کشاورزان، کارشناسان و مسئولین بخش کشاورزی استان و کشور به منظور بهبود مدیریت تولید محصولات گیاهی را مطرح کردند که کلیات آن مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید جزئیات موضوع در گروههای آموزشی بررسی و اقدام عملی در این راستا انجام شود.