دفاع دانشجوی دکتری رشته زراعت به صورت مجازی

جلسه دفاع خانم ساناز زرداری دانشجوی دوره دکتری رشته زراعت به صورت مجازی در ساعت ۱۰  روز دوشنبه مورخ ۹/ ۴/ ۹۹ برگزار گردید. خانم مهندس زرداری رساله دکتری خود را به راهنمایی مشترک آقایان دکتر فرشید قادری فر و دکتر حمیدرضا صادق پور دانشیار دانشگاه گلستان و با مشاورت آقایان دکتر ابراهیم زینلی و دکتر افشین سلطانی و دکتر الیاس سلطانی انجام داده اند.

جلسه دفاع خانم زرداری اولین جلسه دفاع رساله دکتری در دانشکده تولید گیاهی بود که به صورت مجازی برگزار شد. آقای دکتر محمد هادی پهلوانی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه حضور یافتند.

هیات داوران: خانم دکتر آسیه سیاه مرگویی، آقایان دکتر بنیامین ترابی و دکتر توکل افشار رساله دکتری خانم زرداری را با درجه عالی پذیرفت و خانم زرداری موفق به کسب درجه دکتری تخصصی در رشته زراعت شد.