تشکیل جلسه شورای آموزشی پژوهشی در دانشکده تولید گیاهی

جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده تولید گیاهی در روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ در سالن توحید دانشکده برگزار شد. در این جلسه در رابطه با رفع مشکلات برگزاری کلاس های مجازی در نیم سال تحصیلی آینده و فراهم کردن امکانات لازم بحث و تبادل شد. همچنین، تعدادی از پیشنهادیه های پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتری بررسی و تایید گردید و با ارسال یک عنوان کتاب جهت بررسی در شواری نشر دانشگاه موافقت و یک عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مورد تایید قرار گرفت.