مصاحبه از پذیرفته شده گان مرحله اول دکتری ۱۳۹۴


در تاریخ ۵،۷، ۱۲ و ۱۶ خرداد ۹۴ مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری در گروه های زراعت، گیاه پژشکی، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی و علوم باغبانی در گرایش های ذیل انجام و نتیجه به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردید

 

 

رشته گرایش

تعداد
داوطلب معرفی شده

تعداد
داوطلب شرکت کننده

اصلاح
نباتات

۳۹

۲۰

کشاورزی
هسته ای

۱۵

۱۳

زراعت

۸۰

۴۴

بیماری
شناسی گیاهی

۲۶

۱۸

فیزیولوژی و
اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری

۲۵

۱۱

فیزیولوژی و
اصلاح گل و گیاهان زینتی

۱۵

۷

فیزیولوژی و
اصلاح سبزی ها

۱۸

۴

فیزیولوژی و
اصلاح درختان میوه

۴۴

۱۸