گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

 

اعضای هیأت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

 

 نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی
پست الکترونیک
 محمد هادی پهلوانی  دانشیار hpahlavani@gau.ac.ir
 سیده ساناز رمضانپور  دانشیار ramezanpours@gau.ac.ir
 سعید نواب پور  دانشیار navabpour@gau.ac.ir
حسن سلطانلو  دانشیار soltanlooh@gau.ac.ir
 علی اصغر نصرالله نژاد  دانشیار a_nasrolahnejad@gau.ac.ir  
احد یامچی  استادیار yamchi@gau.ac.ir
 خلیل زینلی نژاد  استادیار zaynalinezhadad@gau.ac.ir