گروه زراعت

اعضای هیأت علمی گروه زراعت

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
پست الکترونیک
۱  سرالله گالشی  استاد  galeshi@gau.ac.ir
۲  افشین سلطانی  استاد   afshin.soltani@gau.ac.ir
۳ بهنام کامکار  دانشیار  kamkar@gau.ac.ir
۴  ابراهیم زینلی  دانشیار  e.zeinali@gau.ac.ir  
۵  فرشید قادری فر  دانشیار  farshidghaderifar@yahoo.com
۶  جاوید قرخلو  دانشیار gherekhloo@gau.ac.ir
۷  حسین کاظمی    استادیار Hossein_k_p@yahoo.com
۸  آسیه سیاه مرگویی    استادیار   Siahmarguee@gau.ac.ir
۹  محمد حسین قربانی استادیار m.ghorbani@gau.ac.ir
۱۰ بنیامین ترابی استادیار  ben_torabi@yahoo.com