گروه گیاهپزشکی

اعضای هیأت علمی گروه گیاهپزشکی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
پست الکترونیک
 محمد حسن سرایلو
استادیار
m.h.sariloo@gau.ac.ir
 کامران رهنما
دانشیار
rahnama@gau.ac.ir
 سعید نصرالله نژاد
دانشیار
nasollahnejad@gau.ac.ir
 علی افشاری
استادیار
afshari@gau.ac.ir
 محسن یزدانیان
استادیار
mohsenyazdanian@gau.ac.ir
 احمد ندیمی
استادیار
 عبدالحسین طاهری
دانشیار
sm.taheri@gau.ac.ir
  غلامعلی آساده
مربی asadeh@gau.ac.ir
 سید اسماعیل رضوی
استادیار razavi@gau.ac.ir
 سید جواد صانعی
مربی
sa_nei@gau.ac.ir
 میثم تقی نسب درزی
مربی
taghinasab@gau.ac.ir

<font size="2"