پرسنل اداری


واحد نام مسئول تلفن مستقیم و فاکس داخلی
ریاست دانشکده دکتر سید اسماعیل رضوی ۳۲۴۳۷۶۱۸ ۴۳۰
معاون آموزشی و پژوهشی دکتر مصطفی خوشحال سرمست ۳۲۴۳۷۶۱۷ ۴۳۱
مسئول دفتر ریاست گزل پورقاز ۳۲۴۳۷۶۱۸ ۴۳۰
امور مالی علی اکبر تازیکه ۳۲۴۴۰۸۷۲ ۲۶۱
کارپردازی حجت اله نقوی ۳۲۴۲۶۸۱۳ ۲۶۱
دبیرخانه دانشکده ۲۶۴
دبیرخانه پردیس حسن رضایی- ام البنین خواجه ۳۲۴۲۶۸۱۳ ۲۸۸
آموزش دانشکده رضا ساور علیا ۳۲۴۲۶۹۴۲ ۲۹۳-۳۲۸
آموزش-تحصیلات تکمیلی افسانه فروغی ۲۹۳ و ۳۲۸
اداره آموزش مدینه تربتی نژاد ۲۹۳ و ۳۲۸
اداره آموزش نعمت میرکریمی ۲۹۳ و ۳۲۸
بایگانی آموزش ام البنین عرب ۲۹۳ و ۳۲۸
مدیر امور عمومی پردیس تقی نژاد ۳۲۴۳۷۶۰۷ ۳۹۱
سایت مرکز کامپیوتر خانم عقیلی ۳۲۴۳۷۶۱۰ ۳۳۹
بانک تجارت پردیس ۳۲۴۵۳۲۳۴
بانک تجارت دانشگاه ۳۲۲۲۵۰۸۲
مدیر مزرعه و گلخانه دکتر سیدحمزه حسینی ۳۲۴۲۳۱۸۰ ۴۸۵
آزمایشگاه مرکزی خانم رستگار ۳۲۴۴۰۲۴۷ ۴۷۸
آزمایشگاه شکوری ۳۲۴۲۳۲۲۱ ۳۹۸
آزمایشگاه گیاهپزشکی مهندس حمیدرضا کلاتی ۳۲۴۲۳۱۸۰ ۴۳۵
آزمایشگاه زراعت محمدعلی محبوبی فر ۲۶۳
آزمایشگاه تحقیقات زراعت محمد طاهری ۴۶۰
آزمایشگاه گروه باغبانی صادق آتشی ۴۸۲
آزمایشگاه حشره شناسی یاسر هژبر ۲۴۶
آزمایشگاه ژنتیک جلال الدین رائی ۴۴۸
مخابرات پردیس مجید باستانی پور ۳۲۴۲۶۰۸۲
۳۲۴۴۰۸۷۰-۱
نگهبانی دانشکده ۴۲۰
نگهبانی پردیس ۳۲۴۲۹۱۲۵ ۲۷۲
انبار دانشکده آقای مقصودلو ۲۶۲
کارگر گلخانه عباس نقوی
نگهبان مزرعه شماره یک رضا لک زایی
کارگر مزرعه ابوالقاسم خلیل نژاد
کارگر مزرعه محمد خلیل نژاد
آبدارچی ام البنین غلامی
خدمات حسین محمدی
خدمات اسماعیل حیدری