مدیریت


رئیس دانشکده:
دکتر ابراهیم زینلی
e.zeinali@gau.ac.ir


معاون آموزشی و پژوهشی:
دکتر مصطفی خوشحال سرمست
Khoshhal.sarmast@gmail.com