آزمایشگاه گروه گیاهپزشکی

دستگاه ها، وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های گروه گیاه پزشکی

 .۱آزمایشگاه کشت

 .۲آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

۳. آزمایشگاه ویروس و پروکاریوت

۱

دستگاه PCR

۹

سانتریفیژ

۲

حمام آبی

۱۰

باینوکولر

۳

شیکر

۱۱

اتوکلاو

۴

میکروسکوپ

۱۲

ورتکس

۵

انکوباتور

۱۳

میکروسکوپ دوربین دار

۶

الایزاریدر

۱۴

ژل اسکن

۷

دوربین میکروسکوپ

۱۵

۸

هیتر آزمایشگاهی

۱۶