اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک
۱ غلامعلی آساده مربی asadeh@gau.ac.ir
۲ علی افشاری دانشیار afshari@gau.ac.ir
۳ محمد هادیپهلوانی دانشیار hpahlavani@gau.ac.ir
۴ بنیامین ترابی دانشیار ben_torabi@yahoo.com
۵ سارا خراسانی نژاد استادیار skhorasaninejad@yahoo.com
۶ مصطفی خوشحال سرمست استادیار Khoshhal.sarmast@gmail.com
۷ وحید رحیمی نژاد استادیار vahidrn65@yahoo.com
۸ سید اسماعیل رضوی استادیار razavi@gau.ac.ir
۹ سیده سانازرمضانپور دانشیار ramezanpours@gau.ac.ir
۱۰ کامران رهنما دانشیار rahnama@gau.ac.ir
۱۱ حسین زارعی دانشیار Hosszarei@yahoo.co.uk
۱۲ ابراهیم زینلی دانشیار e.zeinali@gau.ac.ir
۱۳ خلیلزینلی نژاد استادیار zaynalinezhadad@gau.ac.ir
۱۴ محمد حسن سرایلو دانشیار m.h.sariloo@gau.ac.ir
۱۵ حس نسلطانلو دانشیار soltanlooh@gau.ac.ir
۱۶ افشین سلطانی استاد afshin.soltani@gau.ac.ir
۱۷ آسیه سیاهمرگویی استادیار Siahmarguee@gau.ac.ir
۱۸ اسماعیل سیفی دانشیار esmaeilseifi@yahoo.com
۱۹ مهدی شریفانی دانشیار Mmsharif2@gmail.com
۲۰ سید جواد صانعی مربی sa_nei@gau.ac.ir
۲۱ عبدالحسین طاهری دانشیار a.taheri@gau.ac.ir
۲۲ مهدی علیزاده دانشیار mahdializadeh@gau.ac.ir
۲۳ فرشید قادری فر دانشیار farshidghaderifar@yahoo.com
۲۴ عظیم قاسم نژاد دانشیار aghasemnajad@hotmai.com
۲۵ محمد حسین قربانی استادیار m.ghorbani@gau.ac.ir
۲۶ جاوید قرخلو دانشیار gherekhloo@gau.ac.ir
۲۷ حسین کاظمی دانشیار Hossein_k_p@ Yahoo.com
۲۸ بهنام کامکار استاد kamkar@gau.ac.ir
۲۹ سرالله گالشی استاد galeshi@gau.ac.ir
۳۰ کامبیز مشایخی دانشیار kambizm@yahoo.com
۳۱ سید جواد موسوی زاده استادیار sj.mousavizadeh@gmail.com
۳۲ احمد ندیمی استادیار nadimi@gau.ac.ir
۳۳ سعید نصرالله نژاد دانشیار nasollahnejad@gau.ac.ir
۳۴ علی اصغر نصرالله نژاد استادیار a_nasrolahnejad@gau.ac.ir
۳۵ سعید نواب پور دانشیار navabpour@gau.ac.ir
۳۶ فریال وارسته استادیار f.varasteh@gau.ac.ir
۳۷ خدایار همتی دانشیار khodayarhemmati@yahoo.com
۳۸ احد یامچی استادیار yamchi@gau.ac.ir
۳۹ محسن یزدانیان استادیار mohsenyazdanian@gau.ac.ir