رشته‌ها و گرایش‌ها


مقطع کارشناسی

عنوان رشته سال پذیرش دانشجو
مهندسی علوم باغبانی ۱۳۷۵-تاکنون
مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی ۱۳۹۴-۱۳۹۶
مهندسی فضای سبز ۱۳۹۶-تاکنون

مقطع کارشناسی ارشد

عنوان رشته سال پذیرش دانشجو
مهندسی علوم باغبانی ۱۳۸۷-۱۳۸۴
مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه‌کاری ۱۳۹۶-۱۳۸۷
مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری ۱۳۹۶-۱۳۸۷
مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی ۱۳۹۶-۱۳۸۷
مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای ۱۳۹۶-۱۳۸۷
مهندسی علوم باغبانی گرایش درختان میوه ۱۳۹۶-تاکنون
مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزیها ۱۳۹۶-تاکنون
مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی ۱۳۹۶-تاکنون
مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ۱۳۹۶-تاکنون
مهندسی علوم باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای ۱۳۹۶-تاکنون

مقطع دکتری

عنوان رشته سال پذیرش دانشجو
مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه‌کاری ۱۳۹۵-۱۳۹۴
مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی‌کاری ۱۳۹۵-۱۳۹۴
مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی ۱۳۹۵-۱۳۹۴
مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای ۱۳۹۵-۱۳۹۴
مهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه ۱۳۹۶-۱۳۹۵
مهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها ۱۳۹۶-۱۳۹۵
مهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی ۱۳۹۶-۱۳۹۵
مهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه‌ای و عطری ۱۳۹۶-۱۳۹۵
مهندسی علوم باغبانی گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی ۱۳۹۶-تاکنون
مهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی ۱۳۹۶-تاکنون